Verootmoedigingsgebed

Verootmoedigingsgebed dinsdag 19 maart 2019

Eeuwige Vader, wij danken U voor uw genade,

Door het geloof in het offerbloed van Jezus hebben wij vergeving en genade ontvangen.

Door het geloof in het offerbloed van Jezus zijn wij gered.

Door het geloof in het offerbloed van Jezus mogen wij als koningen en priesters voor uw aangezicht komen.

Door het geloof in het offerbloed van Jezus kunnen wij ons verootmoedigen en kunnen wij de schuld van de vaderen belijden.

Door het geloof in het offerbloed van Jezus mogen wij tussenbeide komen en in de bres gaan staan.

God van Abraham, Isaak en Jakob, Vader van Jezus Christus, God van Israël,

Vergeef ons en onze vaderen, vergeef ons volk de schuld van het antisemitisme van de eeuwen.

Vergeef ons en onze vaderen, vergeef ons volk dat wij diep gezondigd hebben tegen U en tegen Uw volk Israël. Vergeef ons en onze vaderen dat de bodem van dit land met Joods bloed doordrenkt is.

Vergeef de vervolgingen in de tijd van de pest waardoor vrijwel de gehele Joodse gemeenschap in West-Europa uitgeroeid is. Vergeef de latere verdrijvingen uit steden en dorpen van ons land door de aartsbisschop van Utrecht ‘voor eeuwig’ en nogmaals ‘voorgoed’. Vergeef de verdrijving van de Joodse gemeenschap uit ons land onder Karel V.

O Vader vergeef ons en onze vaderen waar wij uit haat en nijd, uit jaloezie de Joodse gemeenschap hebben afgezonderd en uitgestoten, waar wij hen een stigma hebben opgelegd, tot eeuwige dwaling en dienstbaarheid hebben veroordeeld, hen beschuldigd hebben Godsmoordenaars te zijn.

Vergeef ons Heer waar wij hen gedwongen hebben tot verplicht herkenbare kleding, hen van onze gemeenschappen hebben uitgesloten, geen normaal contact met hen wilden hebben, hen uitsloten van de gilden en de ambten.

Vergeef ons dat we in onze kerken vele eeuwenlang de vervangingstheologie hebben aangehangen en dat helaas in allerlei vormen nu nog vaak doen.

Wij danken U voor de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waardoor een ander geluid zichtbaar werd. Maar terwijl de Nederlandse staat de Joodse mensen welkom heette bleven juist de grote geloofsgemeenschappen nog eeuwen vasthouden aan de vervangingstheologie. Daar waar het geluid van Christus hoorbaar was werd ook gelijk de visie dat het Joodse volk door eigen schuld uitgesloten was van de verbonden en het heil kenbaar gemaakt.

Vader vergeef ons dat we Uw Woord dat U door de Reformatie in onze handen legde, niet tot ons hebben laten spreken. We waren verblind en gesluierd en bleven nog eeuwen vasthouden aan de vervloeking van het Joodse volk.

Bekeerlingen tot Jezus waren verplicht hun Joodse identiteit af te leggen en moesten vele eeuwenlang hun identiteit onder de meest gruwelijke zelfvervloekingen afzweren.  Alle Joodse familiebanden moesten zij doorsnijden en loslaten.

Vader vergeef het ons hoe blind we zijn geweest als gelovigen in Jezus, wij die meenden uw volk te zijn en de waarheid in pacht te hebben. Heer ontferm U over ons en over alle slachtoffers van deze intense verblinding en dit onrechtvaardig handelen. Wij hebben gezondigd.  Wij hebben onvoorstelbaar gezondigd.

Here vergeef ons dat we door dit alles in vroegere eeuwen hebben gezaaid wat uiteindelijk tot een grote oogst van ongerechtigheid zou worden. Vergeef ons dat toen de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland in volle hevigheid begon uit te breken wij besloten de grenzen te sluiten voor de Joodse vluchtelingen uit het oosten. Vergeef ons dat wij groepen Joodse vluchtelingen hebben teruggestuurd. Vergeef ons dat veel steun aan en opvang van Joodse vluchtelingen, zoals de bouw van het vluchtelingenkamp Westerbork, door de Joodse gemeenschap zelf betaald moest worden. Vergeef ons dat het vluchtelingenkamp niet nabij Paleis het Loo mocht liggen. Vergeef ons dat er na de overname van ons land door de Nazi’s veel passieve medewerking is verleend door allerlei diensten aan de merking, afzondering en wegvoering van de Joodse gemeenschap.

Wij danken U voor iedere vorm van verzet en hulp aan de Joodse medeburgers betoond en bidden een zegen over hen en hun nazaten. Wij danken U voor alle Joodse mensen die gered zijn door de inspanning en inzet van hun medeburgers en overheden.

Wij vragen u vergeving voor de vele Joodse mensen die door verraad toch uitgeleverd zijn aan de bezetter en weggevoerd en veelal omgekomen zijn. Wij vragen U vergeving dat de overheid in ballingschap niet wilde dat de spoorlijn vanuit Westerbork gesaboteerd werd onder het mom dat de economie niet geschaad mocht worden. Wij vragen U vergeving voor de sterk antisemitische sfeer in ons land voor, tijdens en na de oorlog. Wij vragen U vergeving dat de overlevenden die terugkeerden uit de kampen veelal niet welkom waren, vaak vijandig werden bejegend, veelal hun woningen of bezittingen niet of met veel moeite terugkregen, geen begrip ontvingen en vaak achteraf nog schulden, huren en belastingen moesten betalen over de periode waarin ze elders in de vernietigingskampen zaten of ondergedoken waren.

Hemelse Vader ons land is te klein om de schuld te bevatten welke roept vanaf de aarde, het onschuldig bloed dat roept om gerechtigheid. Zie ons schuldig voor U staan. Wij en onze vaderen hebben zwaar gezondigd. Wij hebben uw wetten niet gerespecteerd Wij hebben niet geluisterd naar uw Woord en uw barmhartigheid veelal niet betoond aan het Joodse volk. Hemelse Vader in uw grote genade en door het bloed van Jezus, help ons om deze schuld te beseffen, te erkennen, te belijden, ons hiervan te bekeren opdat een nieuwe pagina opengeslagen kan worden in de relatie tot de Joodse gemeenschap elders en in ons midden. Wij smeken U, zie ons aan, zend uw genade en laat ons niet verloren achter in onze schuld. Zend uw Geest, geef ons een verbroken hart en een verbrijzelde geest en leer ons de weg van de verootmoediging te gaan.

Hemelse Vader, wij roepen tot U, red ons O God, red uw kerk, red uw gemeente, red ons land. Ontferm U over ons en leer ons onze oudste broer Israel, de Joodse gemeenschap in ons midden, te zien, te erkennen, te zegenen en lief te hebben, als nooit tevoren. Het land Israël te zegenen en zowel het land Israël als de Joodse gemeenschap in ons midden in woord en gebed voor uw troon te heffen en in woord en daad lief te hebben en barmhartigheid te betonen. Zoals wij door het volk Israël gezegend zijn met geestelijke goederen, mogen wij hen zegenen met onze materiële goederen. Aan hen zijn de Woorden Gods toevertrouwd. Aan hen is de aanneming tot zonen. Van hun zijn de verbonden, de wetgeving, de heerlijkheid, de vaderen, de eredienst, de beloften en tenslotte uit het vlees de Messias, zoals de apostel Paulus ons heeft geschreven.

Hemelse Vader, zie ons staan, raak ons aan en bekeer ons opdat wij ons bekeren. Openbaar ons uw hart voor uw volk Israël, uw oudste zoon, opdat wij nooit meer hetzelfde zullen zijn, in de naam van Jezus de Messias. Amen.

© Paul Jaeger 2019