Gebed voor Israël en de Kerk

Machtige God van Abraham, Izak en Jacob; God van Israël.

U hebt Israël voor uzelf verkozen om UW persoonlijk eigendom te zijn.

U hebt Israël de taak gegeven om Uw heil over de hele aarde bekend te maken.

Ondanks alle zonden en ontrouw, blijft u Israël liefhebben met een eeuwigdurende liefde.

Uw liefde voor Israël heeft ook ons aangeraakt en daarom willen we ook vanuit de liefde van ons hart voor uw volk Israël heel concreet bidden.

Wij danken u dat U uw volk terugroept vanuit de einden van de aarde naar Uw land, dat U aan hen gegeven hebt tot een eeuwige bezitting.

Wij danken U voor het herstel van Israël, waarvoor U in gloeiende ijver ontbrand bent.

Dank U Vader, dat U deze 2 belangrijke tekenen van Uw spoedige komst (de terugkeer en het herstel van Israël), aan de hele wereld laat zien.

Tegelijk bidden we U of U al deze kinderen van Israël uit zoveel verschillende landen en culturen, samen wilt binden tot één volk, die één van hart en één van daad zal zijn.

Laat die eenheid ook in de Knesset, de regering zijn, ondanks de verscheidenheid van de vele politieke stromingen.

Geef hen die regeren en speciaal hen, die op sleutelposities staan, wijsheid, respect, rechtvaardigheid, bewogenheid, hoop, moed en daadkracht om alle problemen en crisissen te overwinnen.

Wij bidden U voor een oplossing; dat de strijd mag ophouden, die in het land plaatsvindt tussen Joden en Arabieren, waarbij elk slachtoffer, er één te veel is.

Wij bidden U voor het leger, de IDF. Ze hebben een zware taak om de aanvallen te bestrijden, die dagelijks gebeuren. Wil ze voor oorlogsmisdaden bewaren. Dat ze met geduld en tact zullen handelen om levens te beschermen en zich niet te buiten zullen gaan in ongeduld of woede om onrecht en onnodig geweld te gebruiken.

Bescherm de levens van de veelal jonge soldaten, jongens en meisjes als zij hun dienst verrichten. Bescherm hen voor traumatische ervaringen.

Wees een vurige muur rondom Israël en bescherm Uw volk, dat zij veilig mogen wonen.

Sta met Uw engelenschare paraat tegen de vijanden, die hen dagelijks bedreigen.

Bescherm hen dat zij niet méér moeten lijden. Bescherm hen dat zij zoals ze gedreigd worden, niet in de zee gedreven worden.

En áls ze in de zee gedreven zouden worden, laat het dan nét zo zijn, als in de dagen van Egypte, dat dát hun redding zal zijn!

We bidden voor de vele mensen die in armoede leven in Israël. Laat er voldoende zorg en voedsel voor hen zijn om een normaal leven te kunnen leiden. Zorg voor de weduwen en de wezen in hun verdrukking.

Ondersteun degenen die psychisch schade hebben opgelopen. In kampen, maar ook hen die in latere oorlogen, hebben geleden en voortdurend de dood in de ogen hebben gekeken.

Genees de zieken en richt de zwakken op. Geef de vermoeiden kracht.

Zorg voor werk voor de werkelozen. Laat de economie sterk en krachtig zijn, ondanks de hoge kosten die de het bewaren van de veiligheid vraagt.

Zegen Israël met kennis en resultaten in de wetenschap, zodat zij de wereld mogen zegenen met hun vindingen.

We bidden u om een Elia gebeurtenis zoals op de Karmel. Dáár werd Israël getoond door vuur uit een helderblauwe hemel, dat U, de Heere, Gód bent!

Brengt U heel Israël terug tot de God van hun vaderen.

Laat de Messiaanse gelovigen hun broeders en zusters mogen overtuigen van de Weg, de Waarheid en het Leven. Help hen in hun moeilijke positie, waarin zij als belijders van Jezus, de Messias van Israël verkeren.

We bidden u voor de vrede van Jeruzalem en welke vrede zal dit ánders zijn dan de vrede, die komt bij de komst van de Messias van Israël Yeshua Hamashiach, Jezus Christus.

Wij bidden U ook voor de kerken, Uw gemeenten, de gelovigen uit de heidenen, die door het geloof in Jezus Christus bij Uw volk Israël ingelijfd mogen zijn en mogen delen in de beloften en zegeningen van Israël.

Door de geest van diepen slaap over Uw volk, is de zaligheid tot ons heidenen gekomen en nu is onze taak weer om hen tot jaloersheid te verwekken. Geef ons als gelovigen de wijsheid om dat op een goede manier te doen.

Daarentegen spreekt Jesaja 25 van de omsluiering van het gezicht van alle volken en van de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Wij bidden U of U die bedekking ook bij ons weg wilt halen, zodat wij de Waarheid zullen zien en erkennen.

Leer ons al onze oude dogma’s opnieuw te toetsen. We hebben een nieuwe reformatie nodig! Er is zoveel scheefgegroeid, sinds het Evangelie zich over de aarde verbreidde. Leer ons opnieuw de Bijbel te lezen vanuit de oorsprong zoals U uw Woord hebt opgetekend. Leer ons afstand te nemen van onze eigen wetten en regels, maar alleen naar Uw stem te luisteren.

In ons afdwalen ligt ook de bron van het afschrijven van Israël, ja zelfs van antisemitisme dat onder ons heerst. Open daar onze ogen voor!

Leer ons voor Israël in de bres te staan. Wie Israël aanraakt, raakt Uw oogappel aan!

Geef ons massaal besef, dat we om onze verloochening van Israël eens ter verantwoording zullen worden geroepen.

Wilt U Uw profetieën weer laten spreken in onze gemeenschappen. Ook WIJ hebben Uw profeten gedood en gestenigd en missen zo een belangrijk deel van het zicht op het Koninkrijk der hemelen.

Geef ons oog voor Uw heilsplan, wek het verlangen naar de komst van de Messias in ons op en doe ons leven aan Uw Vaderhand in verwachting van Uw komst.

Leer ons met Christus te leven en mag ons leven vruchten dragen tot Uw eer?

Zien als de Koning van Israël, Hij die op de troon van David zal zitten tot in eeuwigheid. Hij die getoond heeft de meerdere van de Vorst der duisternis te zijn, zal terugkomen om recht en gerechtigheid op aarde terug te brengen.

Wij bidden U of Israël en Wij, die door het geloof bij hen horen, mogen beseffen dat U alles niet om ons doet, maar om Uw heerlijke naam.

Vervul Israël én ons met hén, met Uw Heilige Geest en bind ons zo samen met hart en ziel om U te loven en te prijzen.

Hoor ons gebed in de naam van de Koning van de Joden, Yeshua Hamashiach, Jezus Christus,

Amen

© Gert van de Kamp 2019