Gebed voor Nederland

Liefdevolle God en Vader,

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Nu dan, onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam.

Wij willen in alle eerbied tot U naderen, om Nederland aan u op te dragen. Wij bidden voor alle overheden, maar ook voor het Nederlandse volk.

O Heere de nood is hoog. Velen keren zich van U af en proberen de schijn op te houden dat ze U dienen.  Heere U ziet ons hart.

Uw wetten worden massaal overtreden en wij belijden dat er dingen gebeuren die U veel verdriet doen. Heere wil Uw toorn afwentelen van Nederland en wil nog genade geven.

Wij belijden U dat er geen enkel respect is voor het leven, dat U ons elke dag schenkt. Wij belijden U dat er door de Nederlandse overheid wetgeving is gemaakt en nog steeds wordt gemaakt, dat tegen Uw wet ingaat. U heeft immers gesteld: U ZULT NIET DOODSLAAN.

Uw Zoon Jezus Christus heeft dit nogmaals gezegd in Mattheüs 5: 21 en de Nederlandse overheid heeft een wet uitgevaardigd, waarin wordt toegestaan dat ongeboren zuigelingen uit de moederbuik worden weggetrokken, waardoor ze overlijden. Dat is pure moord!!  Van tevoren geplande doodslag.

Heere, wat zijn we diep gezakt! Dit gebeurt 25- tot 30.000 keer per jaar. O Heere geef dat dit mag stoppen en dat onze regering hier een eind aan maakt en ook haar schuld hierin belijdt. O Heere vergeef ons.

O Heere, er zijn moeders van deze zuigelingen, die misschien in hoge nood verkeren. Wil hen helpen om een oplossing te vinden en misschien met hulp van Pro-live instellingen. Heere wil deze organisaties rijkelijk zegenen opdat er een keer komt aan dit zinloze doden.

Machtig God, eeuwige Vader, er zijn in Nederland ook levenseinde-klinieken, die behulpzaam zijn bij zelfdoding en als men van mening is dat het leven voltooid is.  O Heere, U alleen geeft leven en U alleen mag het nemen. Geeft dat hen, die dit willen, hulp krijgen en dat ze U aanroepen. Met U is er eeuwig leven. Laat onze overheid een einde maken aan deze grote zonden en deze wetgeving vernietigen.

Want de toorn van U, God en Vader, wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, zoals in Uw Woord (Romeinen 1) wordt vermeld. Daarom ook heeft U hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

Zij hebben de waarheid van U vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven U, de Schepper van hemel en aarde, Die te prijzen is tot in eeuwigheid.

Daarom heeft U hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. De Nederlandse overheid staat dit toe en heeft zelfs wetgeving gemaakt dat mensen van het gelijke geslacht met elkander kunnen trouwen en kinderen kunnen adopteren.  U heeft man en vrouw geschapen om een gezin te vormen en er zijn geen andere verbintenissen.

Heere, wat zijn we in Nederland diep weggezakt in zonden. Geef dat het Nederlandse volk beseft wat er gaande is, maar toch vraag ik U: Wendt Uw toorn af en geef dat deze overheid haar zonden aan U beleid en terugkomt op het rechte pad. Geef dat de gezamenlijke christelijke partijen hier massaal tegen opkomen en hun stem laten horen. Laat deze partijen zich verenigen en dat ze in aantal mogen groeien. We smeken u ons land en volk te herstellen van deze gruwelijkheden

In Uw Woord, 1 Johannes 1: 9 en 10 staat:

Als wij onze zonden belijden: God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Wij bidden dat deze overheid zich rechtvaardig bezighoudt met de staat Israël en de Joodse gemeenschap in dit land, maar ook in Europa.

Wij bidden dat in Nederland Uw Woord vrij mag worden verkondigd en dat we vrij en ongestoord bijeenkomsten mogen houden waar Uw evangelie wordt gehoord.

Heere wij vragen u plaatsvervangend vergeving, voor al deze daden, net zoals Nehemia en Daniël ons hierin voorgingen

 En dat zij, die zich hieraan schuldig maken hun zonden aan U mogen belijden. O Heere, neem de vloek en de bloedschuld die over Nederland ligt, weg.

Heere U bent getrouw, waarachtig en rechtvaardig. U zij alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Hoor en verhoor ons in de naam van Jezus Christus, Halleluja, Amen.

© Herman Drost 2019